Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020Προσωρινή άδεια οδήγησης


Με το άρθρο 43 του ν. 4664 (ΦΕΚ 30/12-02-2020) εισάγεται ο θεσμός της προσωρινής άδειας οδήγησης.
Η προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείτε σε όσους
α) βγάζουν για πρώτη φορά άδεια οδήγησης
β) κάνουν επέκταση σε άλλη κατηγορία την άδεια οδήγησης που κατέχουν
γ) ανανεώνουν την άδεια οδήγησης, εφόσον έχει λήξει η ισχύς της,
δ) εκδίδουν αντίγραφο ελληνικής άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής,
ε) προσθέτουν κωδικό 96 στην κατηγορία Β΄ της ελληνικής άδειας οδήγησης,
στ) άρουν τον κωδικό 114,
ζ) μεταβάλουν τα στοιχεία της ελληνικής άδειας οδήγησης,
η) περιορίζουν τις κατηγορίες ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης.
Η διαδικασία
Η χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης θα διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που θα αναπτυχθεί σε δύο μήνες δηλαδή έως 13/03/2020.
Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. για έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης, και αφού γίνει ταυτοποίηση του δικαιούχου θα εκδίδεται προσωρινή άδεια οδήγησης σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.
Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος συμμετέχει σε πρακτικές εξετάσεις και μόνο με το γεγονός αυτό θα μπορεί να προβαίνει σε αίτηση για χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης
Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος υποβάλει φάκελο για τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα έχει δικαίωμα χορήγησης προσωρινής άδειας αφού ο υποβαλλόμενος φάκελος είναι πλήρης και ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρίζει αυθημερόν το γεγονός της πληρότητας των δικαιολογητικών στο Π.Σ.
Ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει μεταβατικές διατάξεις που θα ισχύσουν ένα μήνα μετά την δηλαδή στις 13/03/2020 και καθορίζουν μέχρι την ολοκλήρωση του Π.Σ. πως θα χορηγούνται οι προσωρινές άδειες οδήγησης.
Έως τότε, το έντυπο της προσωρινής άδειας θα εκτυπώνεται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο ως εξής:
α. Σε περίπτωση αρχικής χορήγησης ή επέκτασης άδειας σε άλλη κατηγορία, εκτυπώνεται ταυτόχρονα με το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.). Κατά τον προγραμματισμό για δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς παραδίδεται στον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό, ο οποίος το φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τη δοκιμασία και το παραδίδει στην επιτροπή εξέτασης πριν την έναρξη αυτής. Μετά το πέρας επιτυχούς δοκιμασίας, υπογράφεται από τη διενεργήσασα τη δοκιμασία επιτροπή και χορηγείται στον επιτυχόντα υποψήφιο οδηγό ή οδηγό.
β. Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας οδήγησης ή έκδοσης αντιγράφου ελληνικής άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής ή προσθήκης Κωδικού 96 στην κατηγορία Β΄ ή άρσης του κωδικού 114 ή μεταβολής στοιχείων ελληνικής άδειας ή περιορισμού κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης, μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου.
Το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης χορηγείται άπαξ και δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας. Σε περίπτωση απώλειας, ο ενδιαφερόμενος τη δηλώνει υποχρεωτικά εντός τριών (3) ημερών στην οικεία Αστυνομική Αρχή, καθώς και στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που το έχει εκδώσει. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης παραδίδεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά την παραλαβή του εντύπου της άδειας οδήγησης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προδιαγραφές του εντύπου της προσωρινής άδειας οδήγησης και οι αναγραφόμενες σε αυτό πληροφορίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Τι θα ισχύει με την προσωρινή άδεια οδήγησης
Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η οδήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, αντίστοιχα.
Η προσωρινή άδεια οδήγησης οχημάτων παρέχει στον κάτοχό της όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που παρέχει η κατοχή άδειας οδήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος. Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υπόκειται σε όλες τις ρυθμίσεις και κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας για την οδική κυκλοφορία οχημάτων
Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητάς του, καθώς και απλή εκτύπωση ή σε κατάλληλο μέσο σε ψηφιακή μορφή την προσωρινή άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις για τα έγγραφα που υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση ο οδηγός. Εφόσον ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης κατέχει συγχρόνως και ισχύουσα άδεια οδήγησης άλλης κατηγορίας, υποχρεούται να φέρει και την τελευταία κατά την οδήγηση.

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

H Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους κυκλοφορίας των Ιστορικών Οχημάτων

H Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους κυκλοφορίας των Ιστορικών Οχημάτων
Τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, εξέδωσαν τα Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών. Σε αυτήν αποσαφηνίζεται η διαδικασία για τη μετάβασή τους στις εκδηλώσεις και για τη συντήρησή τους.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τη σχετική ανακοίνωση, η αυτοκίνητη μετακίνηση των ιστορικών θα επιτρέπεται κατά τις προηγούμενες δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης ή του αγώνα, καθώς και κατά την επόμενη μία (1) ημέρα μετά το πέρας αυτών.
Επιπροσθέτως, επιτρέπεται αυτοκίνητη μετακίνηση των οχημάτων με ιστορικές πινακίδες από και προς τον τόπο στάθμευσης του οχήματος και τον χώρο του συνεργείου την πρώτη Τετάρτη και το τρίτο Σάββατο εκάστου μήνα.
Τέλος, επιτρέπεται για τους σκοπούς της διάνυσης διαδρομών για τη συντήρησή τους, η μετακίνησή τους κάθε δεύτερη και τέταρτη Κυριακή εκάστου μήνα, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας (σε επίπεδο Περιφέρειας για την Αττική) όπου σταθμεύει και φυλάσσεται το όχημα.

Τα ιστορικά αυτοκίνητα επαναξιολογούνται

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, συστήνεται Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Διεθνών Ομοσπονδιών (Δ.Ο.Α. Δ.Ο.Π.Α. και Δ.Ο.Μ.) στην Ελλάδα, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ενιαίας Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων και Μοτοσυκλετών (Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.) αρμοδιότητα της οποίας θα είναι η επανεξέταση εντός 10 μηνών από τη συγκρότηση της, του χαρακτηρισμού ως ιστορικού ενδιαφέροντος των οχημάτων με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) από το 1970 και μετέπειτα και η διατύπωση σχετικής εισήγησης.
Επίσης, όπως διευκρινίζεται, μέχρι να επανεξεταστεί από τη συγκεκριμένη Επιτροπή ο χαρακτηρισμός τους ως ιστορικού ενδιαφέροντος, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία τους.  Στην περίπτωση θετικής εισήγησης ισχύει ο χαρακτηρισμός του οχήματος, ενώ σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης ο χαρακτηρισμός ακυρώνεται. Ο χαρακτηρισμός συνεχίζει να ισχύει για τα οχήματα πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) έως και το 1969. Μετά το πέρας του έργου της Επιτροπής θα καθοριστεί διαδικασία για τη χορήγηση και τη διάθεση κρατικών πινακίδων ιστορικού ενδιαφέροντος, που θα κατασκευάζονται με μέριμνα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Τέλος, στο πλαίσιο γενικότερης ρύθμισης και εξορθολογισμού των διαδικασιών κυκλοφορίας των οχημάτων, θεσμοθετείται το Πιστοποιητικό Καταχώρισης που εκδίδεται από οποιαδήποτε ελληνική ομοσπονδία ιστορικών οχημάτων  στην οποία έχει εγγραφεί το χαρακτηρισμένο ως ιστορικό όχημα και ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.  Τα οχήματα που χαρακτηρίζονται για πρώτη φορά ιστορικά απευθύνονται στα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τις Διεθνείς Ομοσπονδίες. 

www.gocar.gr

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Έρχονται τα πρόστιμα λόγω ΚΤΕΟΈρχονται τα πρόστιμα λόγω ΚΤΕΟ


Αποτέλεσμα εικόνας για κτεο


Το υπουργείο Μεταφορών και η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσαν την επεξεργασία για τον εντοπισμό των οχημάτων που δεν έχουν υποβληθεί σε Τεχνικό Έλεγχο από ΚΤΕΟ και προετοιμάζονται να αποστείλουν τις πρώτες ειδοποιήσεις στους κατόχους τους.


Πιο συγκεκριμένα, με βάση δημοσιεύματα στον Τύπο, το υπουργείο Μεταφορών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ελέγχου και εντοπισμού των οχημάτων που δεν έχουν υποβληθεί σε Τεχνικό Έλεγχο από ΚΤΕΟ και σύντομα οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα λάβουν σχετικό ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο με το οποίο θα καλούνται να πληρώσουν το σχετικό πρόστιμο.
Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν από τη νομοθεσία, τόσο τα Ι.Χ. αυτοκίνητα όσο και οι μοτοσικλέτες, καλούνται να υποβληθούν σε Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ μια 4ετία μετά την πρώτη κυκλοφορία τους ενώ στη συνέχεια οι έλεγχοι συνεχίζονται ανά διετία. Αντίστοιχα τα Taxi και τα βαρέα επαγγελματικά υποχρεούνται σε… ετήσιο ραντεβού με το ΚΤΕΟ.
Αν κάποιο όχημα δεν επισκεφθεί το ΚΤΕΟ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επιβαρύνεται με πρόστιμο της τάξης των 16 ευρώ για τα επιβατικά Ι.Χ. (για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης) που αυξάνεται τα 33 ευρώ για καθυστέρηση έως και έξι μηνών, ενώ για όσους αμελήσουν την εν λόγω υποχρέωση για διάστημα άνω των έξι μηνών, το εν λόγω πρόστιμο αυξάνεται στα 65 ευρώ.
Ωστόσο, για τα οχήματα που θα εντοπιστούν να μην έχουν υποβληθεί σε Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ από τις διαδικασίες της ΑΑΔΕ και του υπουργείου, στα παραπάνω ποσά θα προστεθεί και ένα επιπλέον πρόστιμο 150 ευρώ.

Πρόστιμα 100 – 250 ευρώ και για τα ανασφάλιστα
Παράλληλα, άμεσα ξεκινά και η τρίτη διασταύρωση που αφορά στη σύγκριση των δεδομένων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (κλεμμένα οχήματα), του υπουργείου Εσωτερικών (αποβιώσαντες ιδιοκτήτες), της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας (ανακυκλωθέντα οχήματα) και του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων (ασφαλισμένα οχήματα), προκειμένου να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων.
Με βάση τον κυβισμό τους λοιπόν, οι ιδιοκτήτες των εν λόγω οχημάτων θα κληθούν να καταβάλλουν τα εξής πρόστιμα:
 • Δίκυκλα έως 250 κ.εκ.: 100 ευρώ
 • Δίκυκλα από 251 κ.εκ.: 150 ευρώ
 • Αυτοκίνητα έως 1.000 κ.εκ.: 200 ευρώ
 • Αυτοκίνητα από 1.001 κ.εκ.: 250 ευρώ

Πηγή: autotriti.gr

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Προετοιμασία Οχήματος και Οδήγηση σε χιόνι και παγετό

Αποτέλεσμα εικόνας για αυτοκινητο παγετος

Προετοιμασία (πριν την εκδήλωση των φαινομένων)

Η πρόληψη είναι ο πιο φθηνός τρόπος αντιμετώπισης καταστάσεων.
Όταν σταθμεύουμε το αυτοκίνητο μας και περιμένουμε χιόνι ή παγετό πραγματοποιούμε τις παρακάτω ενέργειες (ανάλογα και με το που σταθμεύουμε το αυτοκίνητο μας).
 1. Το χειρόφρενο το αφήνουμε κατεβασμένο. Αν έχει υγρασία και παγώσει δεν θα απελευθερώνεται κατά την εκκίνηση.
 2. Βεβαιωνόμαστε ότι η μπαταρία μας έχει την απαραίτητη ισχύ για να εκκινήσει το αυτοκίνητο μας σε χαμηλή θερμοκρασία. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστούμε ή καλώδια εκκίνησης και μία άλλη πηγή ενέργειας ή starter.
 3. Σηκώνουμε τους υαλοκαθαριστήρες.
 4. Ψεκάζουμε με deicer (θα βρείτε στα βενζινάδικα και στα καταστήματα αξεσουάρ αυτοκινήτων) τις υάλινες επιφάνειες, τις κλειδαριές και τα λάστιχα από τις πόρτες του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που υπάρχει υγρασία στα λάστιχα από τις πόρτες, παγώνει και η πόρτα δεν ανοίγει. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται οι ηλεκτρικές κλειδαριές να μην λειτουργήσουν.
 5. Βάζουμε αντιπαγωτικό στο δοχείο υγρού του υαλοκαθαριστήρα.
 6. Ελέγχουμε την ικανότητα του ψυκτικού υγρού.
 7. Ελέγχουμε την πίεση των ελαστικών.
 8. Έχουμε γεμάτο ρεζερβουάρ.
 9. Ελέγχουμε τον χειμωνιάτικο εξοπλισμό του αυτοκινήτου (αλυσίδες, ξύστρα για χιόνια, deicer, τρίγωνο, γάντια, ισοθερμική κουβέρτα κλπ)
 10. Αν διαθέτουμε χειμερινά λάστιχα τα τοποθετούμε.

Οδήγηση (κατά την εκδήλωση των φαινομένων)

Η οδήγηση σε χιόνι ή παγετό απαιτεί δεξιότητα και γνώσεις.
 1. Καθαρίστε το αυτοκίνητο σας αν χρειαστεί πριν ξεκινήσετε.
 2. Αν χρειάζονται αλυσίδες τοποθετήστε πριν ξεκινήσετε.
 3. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και αφήστε να λειτουργεί στο ρελαντί για 30 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αυτός είναι αρκετός στα περισσότερα αυτοκίνητα (διαβάστε το εγχειρίδιο κατόχου) για να κυκλοφορήσουν τα λάδια στον κινητήρα. Ξεκινήστε οδηγώντας σε χαμηλές στροφές μέχρι να ανεβεί η θερμοκρασία του αυτοκινήτου.
 4. Ανάψτε τα φώτα για να σας βλέπουν.
 5. Ανοίξτε το σύστημα θέρμανσης και ενεργοποιήστε το σύστημα ξεθαμπώματος στο εμπρός και πίσω παρμπρίζ.
 6. Δοκιμάστε όταν, οι συνθήκες είναι κατάλληλες, να φρενάρετε,  για να αντιληφθείτε την πρόσφυση του οδοστρώματος. Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε την ταχύτητα που θα αναπτύξετε. Αν φοράτε αλυσίδες αυτό δεν σας προστατεύει από την ολίσθηση κατά την πέδηση και κατά την κίνηση σε καμπύλη τροχιά. Είναι μόνα για την πρόσφυση κατά την κίνηση.
 7. Αν φοράτε αλυσίδες δεν πρέπει να ξεπερνάτε τα 50 χιλ/ώρα.
 8. Κατά την κίνηση τοποθετήστε μεγάλη ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων (τουλάχιστον τρίτη)
 9. Σε ανηφόρα αποφύγετε να κόψετε ταχύτητα εκτός αν δεν γίνετε.
 10. Σε κατηφόρα τοποθετήστε από νωρίς μικρή ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων για να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το φρένο (φρενάρει ο κινητήρας).
 11. Φροντίστε όταν οδηγείτε να διαχειρίζεστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου ώστε να μη χρειάζεται να σταματάτε.
 12. Φροντίστε να έχετε μεγάλες αποστάσεις ασφαλείας που καθορίζονται από τις εκάστοτε συνθήκες .
 13. Κατά την αλλαγή κατεύθυνσης, οι χειρισμοί πρέπει να είναι αργοί και προοδευτικοί, αφού πάνω στο χιόνι και ειδικά στον πάγο η αλλαγή πορείας και γενικά η μεταβολή της κινητικής κατάστασης του αυτοκινήτου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ομαλότερη. Προχωρείτε αργά και σταθερά, παίρνετε τις στροφές «γλυκά» και προσοχή στο φρένο: το ABS βοηθάει αλλά δεν κάνει θαύματα!
 14. Όταν γλιστράτε στο χιόνι, στρίψτε προς την πλευρά τις ολίσθησης, μη φρενάρετε, αλλά, πατήστε το συμπλέκτη (αυτό απελευθερώνει τους τροχούς από δυνάμεις που ασκούνται από τον κινητήρα) διορθώστε την πορεία με απαλές κινήσεις στο τιμόνι και φρενάρετε μαλακά, αν χρειαστεί.
 15. Φρενάρισμα. Πρέπει να είστε πάντα σε επιφυλακή, διότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να τύχει κάποιο μη προγραμματισμένο φρενάρισμα και άσχετα από το πόσο καλό σύστημα διαθέτει το αυτοκίνητό σας, υπάρχει κίνδυνος αυξημένης ολίσθησης. Σε περίπτωση που είστε αναγκασμένοι να φρενάρετε απότομα προσπαθήστε να πατάτε και να αφήνετε το φρένο τόσο όσο να μην μπλοκάρουν οι τροχοί του αυτοκινήτου σας
 16. Αν υπάρχει πάγος η ενδεικνυόμενη ταχύτητα είναι της τάξης των 5 χιλ/ώρα.
 17. Αν οδηγείτε σε υψόμετρο μην ξεχνάτε ότι, άνω των 1.600 μέτρων, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι η σταθερή μείωση της πυκνότητας του αέρα με συνέπεια, για κάθε 100 μέτρα ύψους να χάνουμε 1 ίππο δύναμης από το κινητήρα. Έχουμε μεγάλη κατανάλωση και υπερθέρμανση του κινητήρα.
 18. Προσοχή στις γέφυρες, τα τούνελ και τις περιοχές με βλάστηση. Σε αυτές τις επιφάνειες ο πάγος σχηματίζεται γρηγορότερα, για αυτό προσαρμόστε την οδήγησή σας προληπτικά.
www.drivenews.gr

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Πρόστιμο 1.500 ευρώ για τις… «αντίκες» που κινούνται στο δρόμο!

Αποτέλεσμα εικόνας για ιστορικα OXHMATA FILPA
Η ελληνική πολιτεία επιφύλασσε άλλη μια δυσάρεστη έκπληξη για τους φίλους του αυτοκινήτου, θέτοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρό της τους ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων με ιστορικές πινακίδες.


Μέχρι σήμερα, τα αυτοκίνητα -και οι μοτοσικλέτες- που φέρουν ιστορικές πινακίδες μπορούσαν να κυκλοφορούν στον δρόμο για να μετακινηθούν από και προς τις σχετικές επίσημες εκδηλώσεις (αγώνες, εκθέσεις, συναντήσεις κ.λπ.) αλλά και για λόγους συντήρησης. Πλέον, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο φύλλο 3641 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που δημοσιεύτηκε στις 16 Οκτωβρίου, απαγορεύεται κάθε μετακίνηση τέτοιων οχημάτων στον δρόμο, και οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να τα φορτώνουν σε τρέιλερ. Κάτι το οποίο είναι επίσης… αδύνατο, αφού στην Ελλάδα απαγορεύεται αυτοκίνητο Ι.Χ. να ρυμουλκεί άλλο Ι.Χ. σε τρέιλερ!

Η απόφαση όπως είναι φυσικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κύκλους των κατόχων ιστορικών αυτοκινήτων και στις αρμόδιες λέσχες. Σύμφωνα με τη ΦΙΛΠΑ, πρόκειται για λάθος, το οποίο θα διορθωθεί: «Είναι προφανές ότι εκ παραδρομής χρησιμοποιήθηκαν οι όροι και περιορισμοί των αγωνιστικών οχημάτων και όχι των ιστορικών. Καταβάλλεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών για τη διευκρίνιση και τροποποίηση της απόφασης αυτής. […] Εν τω μεταξύ προτείνουμε στα μέλη μας την αποφυγή κυκλοφορίας οχημάτων με ιστορικές πινακίδες μέχρι νεωτέρας, διότι το πρόστιμο έχει οριστεί στα €1.500».

Σύμφωνα με κάποιους από τους ανθρώπους του χώρου, αφορμή για μια τέτοια απόφαση ίσως στάθηκε η κακή χρήση που κάνουν μερικοί ιδιοκτήτες ιστορικών οχημάτων. Κάποιοι τα χρησιμοποιούν ως καθημερινά μεταφορικά μέσα, εκμεταλλευόμενοι τα χαμηλά πάγια έξοδα που απαιτούνται για αυτά σε σχέση με ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου φορτηγάκια ή βαν με ιστορικές πινακίδες χρησιμοποιούνται ως κανονικά επαγγελματικά οχήματα! Παρότι αυτά τα φαινόμενα είναι κατακριτέα και προφανώς πρέπει να εξαλειφθούν, η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας δεν αποτελεί λύση.

Η απόφαση, εφόσον ισχύσει ως έχει, ουσιαστικά θα ωθήσει πολλούς ιδιοκτήτες ιστορικών αυτοκινήτων στην πώλησή τους στο εξωτερικό. Στα περισσότερα ιστορικά, το ετήσιο κόστος κατοχής τους με συμβατικές πινακίδες (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιση, τεκμήριο) θα ξεπερνά κατά πολύ τα έξοδα συντήρησης του ίδιου του αυτοκινήτου, οπότε ελάχιστοι θα είναι οι ιδιοκτήτες που θα μπορούν να το αντέξουν. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι να ξεκαθαριστεί το θέμα, η απόφαση αποτελεί εμπόδιο για κάθε εκδήλωση ιστορικών αυτοκινήτων στη χώρα. ΤοΙστορικό Ράλλυ Ελλάδας στη Λάρισα και το Concours d’ Elegance στον Φλοίσβο πρόλαβαν να γίνουν χωρίς πρόβλημα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Όμως από εδώ και πέρα, ποιος είναι διατεθειμένος να καλεί -και να πληρώνει- γερανό οδικής βοήθειας κάθε φορά που θέλει να μεταφέρει για κάποια αντίστοιχη εκδήλωση το αυτοκίνητό του;

Διαβάστε το σχετικο ΦΕΚ 3641(αρχείο pdf).


Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ BMW 2002

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Η Ελλάδα έχει τον πιο γερασμένο στόλο φορτηγών στην ΕΕ

Αποτέλεσμα εικόνας για OLD GREEK TRUCKS


Ο στόλος των επαγγελματικών οχημάτων στην Ελλάδα ήταν ήδη γερασμένος πριν την οικονομική κρίση που βιώνουμε εδώ και χρόνια. Όμως στο συγκεκριμένο τομέα διατηρούμε πλέον μία διόλου τιμητική πρωτιά!
Η έλλειψη θέσπισης μέτρων (κινήτρων και αντικινήτρων) έχει οδηγήσει την Ελλάδα πλέον να βρίσκεται στην τελευταία θέση από πλευράς παλαιότητας φορτηγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρόκειται για μια θεαματική όπως τη χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων«πρωτιά», καθώς οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην οδική ασφάλεια είναι δραματικές, όπως και στην αξιοπιστία των μεταφορών.
Ανά αντιρρυπαντική τεχνολογία («Euro»), τα στοιχεία είναι εξίσου απογοητευτικά και αυτό είναι φανερό στον παρακάτω πίνακα της Eurostat:
Αντιρρυπαντική τεχνολογίαΚατηγορία φορτηγών
Ελαφρά φορτηγάΜεσαία φορτηγάΒαρέα φορτηγά
EURO 6
(2014- σήμερα),
ως 3 ετών
0.7%0.2%0.7%
EURO 5
(2010-2013),
4-7 ετών
2.9%0.6%0.8%
EURO 4
(2007-2009),
8-11 ετών
16.6%5.2%13%
EURO 3
(2002-2006),
11-15 ετών
19.1%23.6%23.1%
EURO 0, 1, 2
(1977-2001),
16 ετών και πλέον
60.8%70.4%62.5%
Προς αποφυγή των εξαιρετικά δυσμενών συνεπειών από τα υπέργηρα φορτηγά και λεωφορεία, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν προβεί ήδη από δεκαετίες σε θέσπιση μέτρων για τη μείωση κυκλοφορίας μεσαίων και βαρέων οχημάτων στα αστικά κέντρα.
Οι περισσότερες χώρες έχουν θεσπίσει άδεια εισόδου επί πληρωμή, μέσω αυτοκόλλητου/sticker, που παρέχεται στους κατόχους φορτηγών και λεωφορείων, ώστε να πληρώνουν έναντι της επιβάρυνσης που προκαλούν, βασιζόμενο στην ηλικία, στους ρύπους που εκπέμπει και στο βάρος του φορτηγού. Στις πλέον προοδευτικές χώρες, όπως στη Σουηδία, τα λεωφορεία και φορτηγά επιτρέπεται να κυκλοφορούν το πολύ ως έξι χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης τους.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΑΑ, «…η ελληνική πολιτεία θα πρέπει επειγόντως να λάβει μέτρα για την ανανέωση των παλαιών φορτηγών και λεωφορείων, ώστε να παύσει να είναι ο παλαιότερος, πλέον ρυπογόνος στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Μάλιστα ο σύνδεσμος δεν αρκείται στο να καταγγέλλει αλλά προτείνει και μέτρα κινήτρων και αντικινήτρων όπως:
– Κυμαινόμενα τέλη κυκλοφορίας, αναλόγως με την αντιρρυπαντική τεχνολογία («Euro») και το βάρος /θέσεις των επαγγελματικών οχημάτων, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος στα φορτηγά /λεωφορεία της πλέον σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
– Διαβαθμιζόμενα διόδια εθνικών οδών, αναλόγως με την αντιρρυπαντική τεχνολογία («Euro») και το βάρος /θέσεις των επαγγελματικών οχημάτων, που θα ευνοούν ιδιαίτερα τα νεώτερα οχήματα, που θα φέρουν κατάλληλη σήμανση.
– Αντικατάσταση του πράσινου δακτυλίου με ελεγχόμενη είσοδο στο κέντρο των πόλεων, μέσω της έκδοσης σήματος εισόδου (sticker) και με κόστος ανάλογο της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
– Ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ή και απαγόρευση εισόδου στα αστικά κέντρα των υπέργηρων φορτηγών και λεωφορείων (Euro 0, 1, 2).
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗ
ΠΗΓΗ:NEWSAUTO.GR

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για ανασφάλιστα

«ΣΑΦΑΡΙ» ΕΛΕΓΧΩΝ ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Ανασφάλιστα οχήματα: Στο κυνήγι όσων ιδιοκτητών Ι.Χ. κυκλοφορούν με ανασφάλιστα οχήματα βγαίνουν και επίσημα πλέον οι ελεγκτικές υπηρεσίες του κράτους, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα.
Ήδη, σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας υφυπουργού Οικονομικών, Κατερίνας Παπανάτσιου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, το πρόστιμο θα είναι ύψους 250 ευρώ για τους οδηγούς ανασφάλιστων οχημάτων.
Ενδεικτικά, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκινά σύντομα διασταυρώσεις των στοιχείων του αρχείου κυκλοφορούντων οχημάτων με τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών.
Στα βασικά της σημεία η απόφαση προβλέπει:
1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με βάση τα διαθέσιμα και τηρούμενα στη Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικά αρχεία και το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών, εντοπίζει με διασταύρωση τα οχήματα που ήταν σε κυκλοφορία την εν λόγω ημερομηνία, παράγει αρχείο τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων και δημιουργεί ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 250 ευρώ.
2. Ηλεκτρονικό παράβολο δημιουργείται για κάθε ιδιοκτήτη / συνιδιοκτήτη τυχόν ανασφάλιστου οχήματος. Υποχρέωση πληρωμής υφίσταται μόνο για ένα ηλεκτρονικό παράβολο για κάθε όχημα.
3. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. αποστέλλει ειδοποιητήρια επιστολή στους ιδιοκτήτες των τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε στην ηλεκτρονική θυρίδα μηνυμάτων TaxisNet, είτε στην τελευταία δηλωθείσα από αυτούς, στη φορολογική διοίκηση, ταχυδρομική διεύθυνση, με την οποία τους ειδοποιεί ότι σε συγκεκριμένη ημερομηνία (ημερομηνία διασταύρωσης) εντοπίσθηκε το όχημά τους ανασφάλιστο και για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν κατά περίπτωση.

4. Ο ιδιοκτήτης οχήματος, ο οποίος λαμβάνει ειδοποιητήρια επιστολή, προβαίνει στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, αφού προηγούμενα πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο. Το ηλεκτρονικό παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωση του ιδιοκτήτη του οχήματος. Ο ιδιοκτήτης που δεν υποχρεούται να προβεί σε ασφάλιση του οχήματός του για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, όπως σε περίπτωση που έχει τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης του οχήματός του, πριν την ημερομηνία διασταύρωσης ή υπάρχει σύμφωνα με το νόμο απαλλαγή υποχρέωσης από την ασφάλισή του ή μπορεί να τεκμηριωθεί η ακινησία του ή έχει διαπιστωθεί λάθος στα στοιχεία κυκλοφορίας του, απευθύνεται στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (Ασφαλιστική Επιχείρηση, Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των δεδομένων τους ώστε το όχημα να εξαιρεθεί από το αρχείο των ανασφάλιστων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν υφίσταται υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.
5. Δεν υφίσταται υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ακόμα και αν το όχημα έχει περιληφθεί στο αρχείο των ανασφάλιστων οχημάτων: α) στην περίπτωση που έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις και οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 237/1998 και β) από τον αγοραστή, σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος μετά την ημερομηνία διασταύρωσης. Τυχόν αχρεώστητη καταβολή δύναται να επιστραφεί.
6. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μέσω υπηρεσιών (web service) που παρέχονται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ., προβαίνουν:
-Σε έλεγχο, κατά την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εάν το όχημα που πρόκειται να ασφαλιστεί έχει εντοπισθεί ως ανασφάλιστο από την ανωτέρω διαδικασία και αν έχει πληρωθεί το ηλεκτρονικό παράβολο. Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώνεται αν είναι σωστή η σχέση αριθμού κυκλοφορίας και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη προς αποφυγή λαθών κατά τη σύνταξη των συμβολαίων και αν απαιτείται πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου για την έκδοση του συμβολαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις.
-Σε ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ., μετά την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σχετικά με τα στοιχεία αυτού, καθώς και σχετικά με τον αριθμό του παραβόλου που χρησιμοποιήθηκε.
-Σε ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ. σχετικά με τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που λόγω ευθύνης τους περιελήφθησαν στη λίστα των τυχόν ανασφάλιστων ενώ δεν θα έπρεπε.
7. Οι διασταυρώσεις διενεργείται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Μετά τη νέα διασταύρωση δημιουργούνται ηλεκτρονικά παράβολα εκ νέου. Τυχόν μη πληρωμένα ηλεκτρονικά παράβολα που έχουν εκδοθεί από την προηγούμενη διασταύρωση παύουν να ισχύουν.
Με πληροφορίες από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
http://www.newsbomb.gr