Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020Προσωρινή άδεια οδήγησης


Με το άρθρο 43 του ν. 4664 (ΦΕΚ 30/12-02-2020) εισάγεται ο θεσμός της προσωρινής άδειας οδήγησης.
Η προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείτε σε όσους
α) βγάζουν για πρώτη φορά άδεια οδήγησης
β) κάνουν επέκταση σε άλλη κατηγορία την άδεια οδήγησης που κατέχουν
γ) ανανεώνουν την άδεια οδήγησης, εφόσον έχει λήξει η ισχύς της,
δ) εκδίδουν αντίγραφο ελληνικής άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής,
ε) προσθέτουν κωδικό 96 στην κατηγορία Β΄ της ελληνικής άδειας οδήγησης,
στ) άρουν τον κωδικό 114,
ζ) μεταβάλουν τα στοιχεία της ελληνικής άδειας οδήγησης,
η) περιορίζουν τις κατηγορίες ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης.
Η διαδικασία
Η χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης θα διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που θα αναπτυχθεί σε δύο μήνες δηλαδή έως 13/03/2020.
Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. για έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης, και αφού γίνει ταυτοποίηση του δικαιούχου θα εκδίδεται προσωρινή άδεια οδήγησης σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.
Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος συμμετέχει σε πρακτικές εξετάσεις και μόνο με το γεγονός αυτό θα μπορεί να προβαίνει σε αίτηση για χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης
Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος υποβάλει φάκελο για τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα έχει δικαίωμα χορήγησης προσωρινής άδειας αφού ο υποβαλλόμενος φάκελος είναι πλήρης και ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρίζει αυθημερόν το γεγονός της πληρότητας των δικαιολογητικών στο Π.Σ.
Ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει μεταβατικές διατάξεις που θα ισχύσουν ένα μήνα μετά την δηλαδή στις 13/03/2020 και καθορίζουν μέχρι την ολοκλήρωση του Π.Σ. πως θα χορηγούνται οι προσωρινές άδειες οδήγησης.
Έως τότε, το έντυπο της προσωρινής άδειας θα εκτυπώνεται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο ως εξής:
α. Σε περίπτωση αρχικής χορήγησης ή επέκτασης άδειας σε άλλη κατηγορία, εκτυπώνεται ταυτόχρονα με το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.). Κατά τον προγραμματισμό για δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς παραδίδεται στον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό, ο οποίος το φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τη δοκιμασία και το παραδίδει στην επιτροπή εξέτασης πριν την έναρξη αυτής. Μετά το πέρας επιτυχούς δοκιμασίας, υπογράφεται από τη διενεργήσασα τη δοκιμασία επιτροπή και χορηγείται στον επιτυχόντα υποψήφιο οδηγό ή οδηγό.
β. Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας οδήγησης ή έκδοσης αντιγράφου ελληνικής άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής ή προσθήκης Κωδικού 96 στην κατηγορία Β΄ ή άρσης του κωδικού 114 ή μεταβολής στοιχείων ελληνικής άδειας ή περιορισμού κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης, μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου.
Το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης χορηγείται άπαξ και δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας. Σε περίπτωση απώλειας, ο ενδιαφερόμενος τη δηλώνει υποχρεωτικά εντός τριών (3) ημερών στην οικεία Αστυνομική Αρχή, καθώς και στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που το έχει εκδώσει. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης παραδίδεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά την παραλαβή του εντύπου της άδειας οδήγησης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προδιαγραφές του εντύπου της προσωρινής άδειας οδήγησης και οι αναγραφόμενες σε αυτό πληροφορίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Τι θα ισχύει με την προσωρινή άδεια οδήγησης
Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η οδήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, αντίστοιχα.
Η προσωρινή άδεια οδήγησης οχημάτων παρέχει στον κάτοχό της όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που παρέχει η κατοχή άδειας οδήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος. Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υπόκειται σε όλες τις ρυθμίσεις και κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας για την οδική κυκλοφορία οχημάτων
Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητάς του, καθώς και απλή εκτύπωση ή σε κατάλληλο μέσο σε ψηφιακή μορφή την προσωρινή άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις για τα έγγραφα που υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση ο οδηγός. Εφόσον ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης κατέχει συγχρόνως και ισχύουσα άδεια οδήγησης άλλης κατηγορίας, υποχρεούται να φέρει και την τελευταία κατά την οδήγηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου